Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

KALYON Holding’in ; stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ; kalite, iş sağlığı güvenliği, çevre yönetim ve diğer yönetim sistemi yaklaşımlarını bütün iş süreçlerine, sürekli ve etkin olarak uygulamaktır.
KALYON Holding çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde imalat kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri ayrıca faaliyetleri esnasında, müşterilerin, çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların sağlığına, mülküne ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için;
Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde, müşteri memnunniyeti odağında sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına en ileri teknolojileri öğrenmeyi, uygulamayı, geliştirmeyi; bilgi birikimi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz tecrübe sayesinde, bilgi teknolojileri hizmet ve çözümlerimizi sürekli iyileştirme metodolojisi ile geliştirerek hizmet ve çözümler sunmayı,
Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu işbirlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini arttırmayı,
Döngüsel bir değer zincirinde üzerimize düşeni yapmak için bilgimizi, uzmanlığımızı ve organizasyon kapasitemizi kullanmayı,
Hedeflerin, Entegre Yönetim Sistemlerinin ve kontrollerin şeffaf bir şekilde yayınlanması ayrıca çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
Entegre Yönetim Sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi,
Çalışanların memnuniyetini hedefleyip yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile arttırarak, işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamayı,
SEÇ Mevzuatı ile SEÇ Müşteri Şartnameleri’ne riayet etmeyi,
Faaliyetlerinin SEÇ risklerini ve tehlikelerini değerlendirmeyi ve bu SEÇ tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almayı,
Kazaları ve olayları raporlamayı ve kök nedenlerini araştırmayı,
Trafik ve yol güvenliği kriterlerine riayet etmeyi,
SEÇ bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak artırmayı,
Sıfır kaza kültürünü tüm çalışanlara aşılamayı,
SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları tespit ederek, KALYON Holding Entegre Yönetim Sistemi ile bütünleştirmeyi,
Sürdürülebilir bir çevre için atıklarımızı azaltmayı, sıfır atık yöntemleri geliştirmeyi ve çalışanlarımıza sürdürülebilir çevre bilincini aşılamayı,
Enerji verimliliğini ve temiz enerji kaynaklarını desteklemeyi,
İklim değişikline neden olacak faaliyetlerimizi sürekli değerlendirerek, faaliyetlerimizden kaynaklı net sera gazı salınımını sıfıra indirgemeyi,
Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmayı,
Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklarla etkin ilişkiler kurarak engellemeyi,

taahhüt etmektedir.